Στο πλαίσιο της υλοποίησης του RiskAvert της Profile στην IBG ολοκληρώθηκε με πλήρη επιτυχία η διαδικασία δοκιμαστικής υποβολής αρχείων XBRL προς την Τράπεζα της Ελλάδος από την Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος (IBG), βάσει του πλαισίου αναφοράς 2.7.0.1 της ΕΒΑ (EBA Reporting framework 2.7.0.1).

Με την επιλογή της πλατφόρμας RiskAvert, η τράπεζα επωφελείται από μια ολοκληρωμένη λύση για την κάλυψη των απαιτήσεών της σε θέματα κανονιστικής συμμόρφωσης, που αφορούν στη χρήση ενός αξιόπιστου, δοκιμασμένου και πλήρως αυτοματοποιημένου πακέτου διαχείρισης κινδύνου. Η λύση επιτρέπει τον υπολογισμό κεφαλαιακής επάρκειας και την παραγωγή εποπτικών αναφορών για πιστωτικό και λειτουργικό κίνδυνο, καθώς επίσης για κίνδυνο αγοράς και ρευστότητας. Ο συνεχής εμπλουτισμός του RiskAvert επιτρέπει απόλυτη συμμόρφωση σε κανονιστικές απαιτήσεις, ώστε οι τράπεζες να αυτοματοποιούν και να εξελίσσουν τις εργασίες τους σε θέματα διαχείρισης κινδύνου.

Με το RiskAvert η IBG αξιοποιεί πλήρως την πλούσια λειτουργικότητα και αυτοματοποίηση του συστήματος, με παράλληλη υποστήριξη από την ομάδα της Profile, για διαδικασίες XBRL validation και conversion. Η λύση καλύπτει XBRL taxonomies για όλες τις αναφορές κανονιστικής συμμόρφωσης στο πλαίσιο απαιτήσεων της EBA, εξασφαλίζοντας την υποβολή των αναφορών COREP, FINREP (IFRS & GAAP), IP Losses, Large Exposures, Leverage, Asset Encumbrance, Additional Monitoring
Tools, Liquidity, Funding plans και supervisory benchmarking portfolios.