Η Epsilon Net, έπειτα από την ολοκλήρωση των απαραίτητων νομικών & φορολογικών διαδικασιών, θα προχωρήσει στην εξαγορά του 99,99% της εταιρείας Οικονομικές Εκδόσεις.

H Epsilon Net έχει συνάψει σύμβαση συνεργασίας από τις 02/10/2007 και αναλαμβάνει μέσω της εν λόγω σύμβασης την προώθηση και πώληση του πανελληνίας κυκλοφορίας εβδομαδιαίου φορολογικού περιοδικού Έψιλον 7. Το συμφωνηθέν τίμημα της εξαγοράς ανέρχεται σε 245 χιλιάδες ευρώ και προέκυψε με βάση λογιστική αξία της εταιρείας της 31/12/2008. Σημειώνεται ότι η εν λόγω εταιρεία ασχολείται αποκλειστικά με την έκδοση του περιοδικού Έψιλον 7 και την εκμετάλλευση του διαφημιστικού του χώρου. Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε το 2008 σε 641 χιλιάδες ευρώ.