Η Ernst & Young Business Advisory Solutions παρουσίασε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου της Ελληνικά Χρηματιστήρια της 4ης Μαΐου 2009, τα αποτελέσματα του έργου IT Audit που πραγματοποίησε σε συνεργασία με τη υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου της ΕΧΑΕ.

Το έργο περιλάμβανε την αξιολόγηση ασφάλειας του Δικτύου Χρηματιστηριακών Συναλλαγών, την αξιολόγηση των διαδικασιών πληροφορικής καθώς και την αξιολόγηση των δικλείδων ασφάλειας του Συστήματος Ηλεκτρονικών Συναλλαγών (ΟΑΣΗΣ) και του Συστήματος Άϋλων Τίτλων (ΣΑΤ).