Η IMC ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο υλοποίησης ολοκληρωμένου μητροπολιτικού περιβάλλοντος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα της πόλης των Τρικάλων.

Συγκεκριμένα, θα επιτευχθεί η οριζόντια διασύνδεση των φορέων του Δημοσίου Τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που εδρεύουν στα Τρίκαλα, με στόχο την προσφορά Ηλεκτρονικών Δημοσίων Υπηρεσιών προς τους πολίτες, οι οποίες δεν είναι αυτοματοποιημένες.

Για την εκτέλεση των Δημοσίων Υπηρεσιών θα υλοποιηθεί περιβάλλον συνεργασιών (groupware system), που θα αποτελείται από διαθέσιμα στελέχη του ευρύτερου Δημοσίου Τομέα των Τρικάλων, τα οποία θα εκτελούν με διαφάνεια τα διακριτά βήματα των υπηρεσιών.

Επιπλέον, θα εγκατασταθεί ένα Μητροπολιτικό Σύστημα Επιχειρησιακής Σχεδίασης (ERP), που θα αφορά φορείς του Δημοσίου Τομέα και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης των Τρικάλων. Το τίμημα του έργου ορίστηκε στις 279.554 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.