Η Διοίκηση της Info-Quest υπέβαλε σήμερα μη δεσμευτική προσφορά προς το βασικό μέτοχο της Rainbow, Γεώργιο Βάμιαλη για την αγορά 5.967.386 μετοχών που κατέχει στην εταιρεία, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 79,6% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Το προσφερόμενο τίμημα ανέρχεται σε 1,46 ευρώ ανά μετοχή κι ενδέχεται να μειωθεί μόνο εφ’ όσον υπάρχουν σοβαρά ευρήματα στο διενεργούμενο νομικό και οικονομικό έλεγχο, ο οποίος αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Μαρτίου 2009.
Η ανωτέρω μη δεσμευτική προσφορά ισχύει μέχρι τις 15 Μαϊου 2009. 

Εφ’ όσον η προσφορά αυτή γίνει αποδεκτή, η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα τελεί υπό τις ακόλουθες βασικές αιρέσεις : α) Εξασφάλιση της συνεργασίας με την Apple για τη διανομή των προϊόντων της από τον Όμιλο της Info-Quest στην Ελλάδα και Κύπρο, επί μία τριετία τουλάχιστον, β) Ολοκλήρωση του οικονομικού και νομικού ελέγχου, γ) Έγκριση των βασικών όρων της σχετικής συμβάσεως αγοράς των μετοχών από την Γενική Συνέλευση των μετόχων της Rainbow και δ) Έγκριση της συναλλαγής από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.