Η Informacy - New Horizons ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό του Cedefop με τίτλο "Υπηρεσίες κατάρτισης σχετικά με το .NET, MS Office και λοιπό λογισμικό".

Πιο αναλυτικά, το έργο αφορά στην εξασφάλιση υπηρεσιών κατάρτισης σε θέματα που σχετίζονται με την τεχνολογία .NET για δικτυακές λύσεις και σχεδιασμό εφαρμογών, την ανάπτυξη και διοίκηση (στοχεύοντας στο προσωπικό του τομέα ΤΠΕ) καθώς και σε θέματα που σχετίζονται με το MS Office και λοιπό λογισμικό, κυρίως το Microsoft, (στοχεύοντας στο σύνολο του προσωπικού του Cedefop). Το τελικό τίμημα της σύμβασης ορίστηκε στα 80.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.