Η Intrasoft International -μέλος του Ομίλου Intracom IT Services- επιλέχθηκε να παρέχει υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπλοΐας (European Aviation Safety Agency - EASA) στην Κολωνία της Γερμανίας, ως επικεφαλής εταίρος σε σύμπραξη με τη Ρουμανική εταιρεία Siveco.

Η αξία της διετούς σύμβασης ανέρχεται σε 4 εκατομμύρια ευρώ, από τα οποία η Intrasoft International θα λάβει 2,4 εκατομμύρια ευρώ. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα παράτασης της σύμβασης για δύο επιπλέον χρόνια. Ο EASA αποτελεί το επίκεντρο της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια της αεροπλοΐας. Αποστολή του είναι να προωθεί τα υψηλότερα κοινά πρότυπα ασφάλειας και περιβαλλοντικής προστασίας στην πολιτική αεροπλοΐα σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Δυνάμει της σύμβασης, η Intrasoft International θα παρέχει στον EASA υπηρεσίες διαχείρισης εταιρικού περιεχομένου (Enterprise Content Management – ECM), που θα παραδίδονται είτε βάσει του χρόνου και των μέσων που δαπανήθηκαν είτε ως υπηρεσίες με συμφωνημένη τιμή. Οι υπηρεσίες αυτές αφορούν στην υλοποίηση και συντήρηση πληροφοριακών συστημάτων στους τομείς της διαχείρισης περιεχομένου ιστοσελίδων, της συνεργασίας, καθώς και της διαχείρισης αρχείων και της διαχείρισης ροής εργασιών.

Άλλες υπηρεσίες θα περιλαμβάνουν την αποτελεσματική διεξαγωγή στρατηγικών μελετών και μελετών σκοπιμότητας, το σχεδιασμό λύσεων πληροφορικής για αυτοματοποίηση εταιρικών διαδικασιών, την ενσωμάτωση λύσεων ECM σε υπάρχοντα πληροφοριακά συστήματα, καθώς και διεξαγωγή δοκιμών, προσαρμογή στις ανάγκες του χρήστη και εγκατάσταση τέτοιων λύσεων.