Η Intrasoft International ολοκλήρωσε επιτυχώς το έργο Προμήθειας, Εγκατάστασης και Παραμετροποίησης Λογισμικού ERP και BI στον Οργανισμό Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. (ΟΛΘ), προϋπολογισμού 0,72 εκ. ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.). Το έργο αποτελεί την πρώτη εγκατάσταση λύσεων SAP σε λιμάνι στην Ελλάδα, η οποία καλύπτει όλο το φάσμα των διοικητικών αλλά και αρκετών επιχειρησιακών λειτουργιών, όπως τη Διαχείριση Πόρων και Εργασιών του Συμβατικού Λιμένα.

Kαλύφθηκαν οι επιχειρησιακές διαδικασίες της Οικονομικής Διαχείρισης, Κοστολόγησης, Προμηθειών, Υλικών και Αποθηκών, Πωλήσεων, Διαχείρισης Έργων, Συντήρησης Εξοπλισμού & Εγκαταστάσεων, Διαχείρισης/Αξιοποίησης Χώρων μέσω της λύσης SAP ERP, η διασύνδεση με κρίσιμες επιχειρησιακές εφαρμογές -Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) για τη Διαχείριση του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων (ΣΕΜΠΟ) – μέσω της λύσης SAP Netweaver Process Integration, καθώς και η παροχή διοικητικής πληροφόρησης προς τα στελέχη και τη Διοίκηση του Οργανισμού μέσω της λύσης SAP Netweaver Portal.