Η Ivis Info ολοκλήρωσε έργο επέκτασης συστοιχιών υπολογιστικών & αποθηκευτικών συστημάτων HellasGrid στο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) μετά από σχετικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό.

Στο διαγωνισμό, προϋπολογισμού 400 χιλιάδων ευρώ, μη συμπεριλαμαβνομένου Φ.Π.Α., που κατακυρώθηκε στην Ivis Info, είχαν καταθέσει αρχικά προσφορές οι εταιρείες: 1) Byte, 2) Cosmos, 3) GDB, 4) PC Systems και 5) Space Hellas. Το έργο αφορούσε την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος αποθήκευσης δεδομένων IBM χωρητικότητας 168ΤΒ SAN & NAS, 88 Servers και δικτυακό εξοπλισμό Extreme για την εξυπηρέτηση εφαρμογών Grid.