Η Omega Technology ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, τον σχεδιασμό και δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (Ο.Π.Σ.) και Διαδικτυακής Πύλης για λογαριασμό της Πληροφόρηση - Επιμόρφωση - Τοπική Ανάπτυξη Α.Ε. (ΠΕΤΑ Α.Ε.).

Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία ΟΠΣ και Portal για την εξειδικευμένη κατάρτιση των εργαζομένων στην Πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Το τίμημα του έργου ανέρχεται στις 171.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.