Η Pansystems ανέλαβε έργο προμήθειας λογισμικού Βάσεων Δεδομένων της Oracle καθώς και συνοδευτικών λογισμικών στην Κτηματολόγιο.

Τα ανωτέρω λογισμικά είναι απαραίτητα για τη συνολική αναβάθμιση της υποδομής Βάσεων Δεδομένων του ΣΠΕΚ της Κτηματολόγιο διότι με την εγκατάσταση των αδειών λογισμικού Βάσεων Δεδομένων της Oracle μπορούν να λειτουργούν 6 εξυπηρετητές IBM AIX p630 dual core ως δύο active-active clusters. Συγκεκριμένα θα λειτουργούν δύο clusters, ένα 4 κόμβων με λογισμικό Real Application Clusters στο πρωτεύον κέντρο δεδομένων και ένα cluster 2 κόμβων, επίσης με λογισμικό Real Application Clusters στο δευτερεύον κέντρο δεδομένων.

Εκτός της Βάσεως Δεδομένων, θα εγκατασταθούν συνοδευτικά λογισμικά απαραίτητα για την υλοποίηση τεχνικών λύσεων που ήδη υφίστανται ή έχουν σχεδιαστεί για την ασφάλεια, την βέλτιστη λειτουργικότητα και την εύκολη αξιοποίηση των δεδομένων του ΣΠΕΚ από το προσωπικό της Κτηματολόγιο. Τα είδη λογισμικού που θα εγκατασταθούν είναι: α) Λογισμικό διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων Oracle Enterprise Edition, συνοδευτικά λογισμικά Real Application Clusters (RAC), Change Management, Diagnostics, Advanced Security, Partitioning, Database Vault και λογισμικό Oracle BI.

Το έργο εκτός της προμήθειας λογισμικού περιλαμβάνει τη συντήρηση και υποστήριξη των αδειών αυτών για τρία χρόνια καθώς και υπηρεσίες εκπαίδευσης των στελεχών της Κτηματολόγιο. Η αξία του έργου ανέρχεται στις 916.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.