Η Pansystems ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών.

Το έργο αφορά στην προμήθεια, παράδοση, θέση σε πλήρη λειτουργία υλικού εξοπλισμού πληροφορικής, ήτοι εξήντα ενός (61) φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Το τίμημα της προμήθειας ορίστηκε στις 72.501 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.