Η Praxia Bank επέλεξε την γκάμα εφαρμογών της Moody’s Analytics για τη διαχείριση ενεργητικού / παθητικού (Asset Liability Management - ALM), τον υπολογισμό των προβλέψεων σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοπιστωτικής Αναφοράς (IFRS 9) και τον υπολογισμό κεφαλαιακών απαιτήσεων για τον πιστωτικό κίνδυνο και τον κίνδυνο χαρτοφυλακίου συναλλαγών σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού εποπτικού πλαισίου (CRR, CRD IV - Βασιλεία III).

Ειδικότερα, η Praxia bank θα χρησιμοποιήσει την πλατφόρμα RiskFoundation της Moody’s Analytics για την ενοποίηση και τη συγκέντρωση των δεδομένων διαχείρισης κινδύνων από το σύνολο των τμημάτων της, όπως και τη βραβευμένη πλατφόρμα Risk Confidence της ίδιας εταιρείας για την εφαρμογή του λογιστικού προτύπου IFRS 9, τη διαχείριση ενεργητικού-παθητικού (ALM), καθώς και τη διαχείριση του κινδύνου ρευστότητας.

Τέλος, για τους σκοπούς συμμόρφωσης με το κανονιστικό πλαίσιο Βασιλεία ΙΙΙ, η τράπεζα θα χρησιμοποιήσει το λογισμικό RiskAuthority, μια ολοκληρωμένη λύση που καλύπτει τη διαχείριση δεδομένων, τον υπολογισμό των εποπτικών κεφαλαίων και την υποβολή των απαιτούμενων εποπτικών αναφορών.