Η Profile ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο εξοπλισμού κεντρικών διακομιστών υποστήριξης ΟΠΣ - ERP για λογαριασμό της Τραμ Α.Ε.

Το αντικείμενο του διαγωνισμού είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού πληροφορικής και λογισμικού (Παραγωγικό Σύστημα) στο οποίο θα εγκατασταθεί το σύστημα E.R.P. της Τραμ.

Το παραγωγικό σύστημα περιλαμβάνει:
1) Έναν εξυπηρετητή Web/Cache Server για το επίπεδο παρουσίασης,
2) Δύο εξυπηρετητές eBS Server σε διάταξη κατανομής φορτίου (Load Balancing), οι οποίοι θα εξυπηρετούν αποκλειστικά τις ανάγκες του πακέτου Oracle eBusiness Suite,
3) έναν εξυπηρετητή Application Server, στον οποίο θα εκτελούνται όλες οι υπόλοιπες εφαρμογές και τεχνολογίες του Ο.Π.Σ., δηλαδή οι: Content DB, Portal, BPEL, Business Intelligence EE Suite, κλπ.,
4) δύο εξυπηρετητές Database servers σε διάταξη υψηλής διαθεσιμότητας και κατανομής φορτίου (cluster με δυνατότητα Failover και Load Balancing) στους οποίους θα εξυπηρετούνται όλες οι βάσεις δεδομένων του Ο.Π.Σ. δηλαδή, τόσο η βάση δεδομένων του Oracle eBusiness Suite όσο οι βάσεις δεδομένων του Portal, του ContentDB, του Business Intelligence, κλπ. και
5) Storage Area Network (SAN) για την επίτευξη υψηλής διαθεσιμότητας, χωρητικότητας 2TB. Το βασικό λογισμικό υποδομής που θα χρησιμοποιηθεί αποτελείται από τα Oracle Database Enterprise Edition, Oracle Real Application Cluster (RAC) License, Oracle Tuning Pack License, Oracle Diagnostics Pack License και Oracle Application Server Enterprise Edition.

Η Profile ήταν η μοναδική εταιρεία που κατέθεσε προσφορά στον εν λόγω διαγωνισμό. Το τίμημα του έργου ορίστηκε στις 240.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.