Ολοκληρώθηκε το έργο "Ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικής Κυβέρνησης" της Νομαρχίας Φωκίδας με τη χρήση νέων τεχνολογιών και πληροφορικής στα πλαίσια του ΕΠ "Κοινωνία της Πληροφορίας" που ανέλαβε πρόσφατα η εταιρεία Quality & Reliability.

Κύριο αντικείμενο του έργου ήταν  η Δημιουργία δικτυακής πύλης (www.fokida.gr) για την εξυπηρέτηση του πολίτη, η δημιουργία Φωνητικής Πύλης Εξυπηρέτησης των πολιτών για όσους δεν διαθέτουν για τον οποιοδήποτε λόγο πρόσβαση στο διαδίκτυο, καθώς και η αυτοματοποίηση των διαδικασιών αίτησης και έκδοσης από τη Νομαρχία πιστοποιητικών, δικαιολογητικών, αδειών και λοιπών διοικητικών εγγράφων. Η αξία του έργου ανέρχεται στις 178.485 ευρώ.