Στο πλαίσιο της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Q&R που έλαβε χώρα στις 12 Σεπτεμβρίου, εγκρίθηκε η ίδρυση της θυγατρικής Quality and Reliability Cyprus