Η Quint Hellas διαθέτει τη λύση Performance Based Service Management (PBSM), η οποία καθιστά εφικτή την άμεση συσχέτιση της βελτίωσης βασικών δεικτών απόδοσης των υπηρεσιών πληροφορικής (που ονομάζονται IT Value Drivers) με τα επιχειρηματικά αποτελέσματα με απλό και μετρήσιμο τρόπο, στην Ελλάδα & Ν.Α. Ευρώπη.

Η προσέγγιση PBSM εφαρμόζει με έναν ιδιαίτερα στοχευμένο τρόπο διεθνείς βέλτιστες πρακτικές (όπως ITIL, ISO20K, Lean Six Sigma), σε συνδυασμό με την πολύχρονη εμπειρία και τη χρήση μεθοδολογικών εργαλείων ειδικά αναπτυγμένων από την Quint για τη διαχείριση υπηρεσιών πληροφορικής, επιτυγχάνοντας αποδεδειγμένα δραματικές βελτιώσεις σε μικρό χρονικό διάστημα.