Η Real Consulting ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο ανάπτυξης Συστήματος Συλλογής, Παραγωγής, Εμπλουτισμού και Αξιοποίησης Περιεχομένου (ΣΥΣΠΕΑΠ) για λογαριασμό του Ινστιτούτου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης (ΙΚΠΑ).

Βασικό ζητούμενο του έργου είναι η ανάπτυξη, εγκατάσταση, αξιολόγηση, επαλήθευση και παραγωγική λειτουργία ενός ΣΥΣΠΕΑΠ μέσα από μια ποικιλία διαύλων και εξειδικευμένων υπηρεσιών απευθυνόμενων σε άτομα με αναπηρίες (ΑμεΑ). Το σύστημα θα περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες, από συλλογή του πρωτογενούς υλικού, αποθήκευση του σύμφωνα με την κατάλληλη κωδικοποίηση, μέχρι ανάλυση του περιεχομένου, δομικό σχολιασμό, ανάκτηση και διάδοση στον τελικό χρήστη.

Θα παρέχει πρόσβαση σε ενημέρωση και πληροφόρηση άλλως διαθέσιμη στο γενικό πληθυσμό καθώς και σε περιεχόμενο ειδικού ενδιαφέροντος των ΑμεΑ. Το σύστημα θα είναι εγγενώς επεκτάσιμο τόσο ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες και διαύλους διανομής όσο και ως προς το περιεχόμενο. Ειδικότερα, το σύστημα θα παρέχει εύρωστη ανάλυση, πολυτροπικό σχολιασμό, δεικτοδότηση και ανάκτηση οπτικοακουστικού και κειμενικού περιεχομένου, στοχεύοντας σε ενοποιημένη πρόσβαση των ΑμεΑ και σε εξατομικευμένη παράδοση τόσο του ίδιου του υλικού όσο και της συσχετιζόμενης με αυτό περιγραφής ή των μετα-δεδομένων.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κοινωνία της Πληροφορίας”, στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ Μέτρο 4.3, σε ποσοστό 80 % από την ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και 20 % από Εθνικούς Πόρους. Υπενθυμίζεται πως εκτός της Real Consulting, στο συγκεκριμένο διαγωνισμό είχαν αρχικά καταθέσει προσφορές 1) η ένωση εταιρειών Hypertech – PanSystems και 2) η εταιρεία Profile. Το τίμημα του έργου ορίστηκε στα 4.203.189 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.