Η Real Consulting ολοκλήρωσε με επιτυχία ακόμα ένα έργο στο τομέα της Δημόσιας Υγείας, στο Γενικό Νοσοκομείο Θριάσιο.

Στο Θριάσιο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας, παραμετροποιήθηκε και εγκαταστάθηκε από την Real Consulting σύστημα SAP ERP το οποίο καλύπτει τις διαχειριστικές / διοικητικό-οικονομικές ανάγκες και διαδικασίες του νοσοκομείου. Το Διοικητικό – Οικονομικό σύστημα περιλαμβάνει το σύνολο της Οικονομικής Διαχείρισης με Γενική Λογιστική, Εισπρακτέους και Πληρωτέους Λογαριασμούς, Διαχείριση Παγίων, Διαχείριση Διαθεσίμων καθώς και ειδική λύση για την πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων του Δημόσιου Λογιστικού όπως προδιαγράφονται από την τρέχουσα νομοθεσία. Επίσης περιλαμβάνονται η Διαχείριση Προσωπικού και η Μισθοδοσία, το Πρωτόκολλο, η Διαχείριση Αποθηκών, οι Προμήθειες και η Διαχείριση Συμβάσεων.

Παράλληλα, παραμετροποιήθηκε και εγκαταστάθηκε Υποσύστημα Επιχειρηματικής Ευφυΐας (Business Intelligence), χρησιμοποιώντας το SAP BW, το οποίο διαχειρίζεται το σύνολο των στοιχείων που τηρούνται στο νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Νοσοκομείου, το οποίο εκτός από το Διοικητικό- Οικονομικό Υποσύστημα περιλαμβάνεται το Υποσύστημα Διαχείρισης Ασθενών, το Ιατρικό Υποσύστημα και το Υποσύστημα Διαχείρισης Εργαστηρίων. Το νέο Πληροφοριακό Σύστημα λειτουργεί ήδη παραγωγικά για περισσότερο από ένα χρόνο.

Ο Γ. Χριστοφίδης, Γενικός Διευθυντής της Real Consulting, τόνισε , «Η εταιρεία μας αντιμετωπίζει στρατηγικά τον κλάδο της Δημόσιας Υγείας, όπου η πληροφορική αποτελεί αφενός καθοριστικό παράγοντα για την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη και αφετέρου απαραίτητο εργαλείο για έγκαιρη, αξιόπιστη και ολοκληρωμένη πληροφόρηση και αποτελεσματικότερη διοίκηση. Νιώθουμε χαρούμενοι που καταφέραμε να υλοποιήσουμε ένα τόσο δύσκολο έργο ενώ παράλληλα αποδείξαμε ότι στο Δημόσιο Τομέα, όταν υπάρχει βούληση, συντονισμένη προσπάθεια και αξιόπιστος συνεργάτης, μπορούν να υλοποιηθούν σύνθετα έργα και να αξιοποιηθούν τα πλέον προηγμένα και διαδεδομένα σε διεθνές επίπεδο προϊόντα και συστήματα πληροφορικής».