Η Space Consulting ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος (GIS) που θα αναπτυχθεί στον Εθνικό Δρυμό Σαμαριάς.

Σκοπός του έργου είναι η προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, χαρτογραφικών δεδομένων σε ψηφιακή μορφή που αφορούν στην περιοχή αρμοδιότητας του Φορέα, δορυφορικών εικόνων απεικόνισης της ίδιας περιοχής αρμοδιότητας και ένα δέκτη GPS ονομαστικής ακρίβειας μικρότερης των πέντε μέτρων. Ακόμα, το έργο αφορά στη διόρθωση δεδομένων και γεωαναφορά των αναλογικών τοπογραφικών χαρτών της περιοχής, η ανάλυση δορυφορικών δεδομένων για τη λεπτομερή καταγραφή των τύπων βλάστησης και η παραγωγή του χάρτη βλάστησης και μορφών εδαφοπονικής δραστηριότητας στο Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς ΕΓΣΑ ’87, η δημιουργία ενοποιημένης γεωγραφικής βάσης πληροφοριών και η εκπαίδευση του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς σε βασικές αρχές Χαρτογραφίας, Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών, Τηλεπισκόπησης και συσκευών Εντοπισμού Θέσεως (GPS). Το τίμημα του έργου ορίστηκε στις 44.561 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.