Η Space Hellas ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τίτλο "Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικού και επιστημονικού εξοπλισμού για τη δημιουργία εργαστηρίου παρακολούθησης και μοντελοποίησης της ανθρωπινής συμπεριφοράς".

Το έργο διακρίνεται σε έξι διαφορετικές συμβάσεις, την πρώτη εκ των οποίων έχει αναλάβει η Space Hellas το τίμημα της οποίας ανέρχεται στα 173.192 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Τις υπόλοιπες πέντε συμβάσεις έχουν αναλάβει κατά σειρά οι εταιρείες: 1) Serinth Technologies, 2) Damplaid Ιατρικά Μηχανήματα, 3) Οπτις, 4) Simtec και 5) Μέντωρ. Το συνολικό τίμημα του έργου ανέρχεται στα 268.624 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.