Στο νέο ερευνητικό έργο AMCOSOP (Ambient Communication for Sense of Presence) στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Ambient Assisted Living (AAL) συμμετέχει η Space Hellas.

Ο κεντρικός στόχος του προγράμματος ALL είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων ατόμων στην Ευρώπη μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας. Το έργο συγχρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και την Ευρωπαϊκή Ένωση και ο προϋπολογισμός που αντιστοιχεί στην Space Hellas είναι 354.000 ευρώ. Το έργο AMCOSOP αποβλέπει στην ανάπτυξη ενός συστήματος που θα βασίζεται σε προηγμένες τεχνολογίες πληροφορικής, επικοινωνιών και αισθητήρων.

Μέσω του καινοτόμου αυτού συστήματος θα προσφέρονται προσωποποιημένες (personalised) υπηρεσίες σε ηλικιωμένους ανθρώπους, οι οποίοι θα μπορούν να «αισθάνονται» εξ’ αποστάσεως την παρουσία και διαθεσιμότητα των συγγενών και φίλων τους, καθώς και του ιατρικού προσωπικού. Στο πλαίσιο του έργου, η Space Hellas έχει τη συνολική ευθύνη για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και ολοκλήρωση της πλατφόρμας λογισμικού και των προσωποποιημένων υπηρεσιών AMCOSOP, οι οποίες θα προσφερθούν στους χρήστες προς αξιολόγηση. Εκτός από τη Space Hellas, στο έργο συμμετέχει από Ελληνικής πλευράς η ιδιωτική Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΜΦΗ) «Άγιος Γεώργιος ΑΕ».