Η Telecompare ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Το έργο αφορά στην προμήθεια ασύρματου εξοπλισμού δικτύωσης με σκοπό τη δημιουργία δικτύου που θα προσφέρει σταθερή ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση στα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Το ασύρματο δίκτυο θα βασιστεί σε ασύρματους σταθμούς βάσης/δρομολογητές, οι οποίοι υα εξυπηρετούν παράλληλα δύο τύπους χρηστών: Α. Χρήστες σταθερής ασύρματης οικιακής πρόσβασης. Πρόκειται για φοιτητές και ερευνητές του Πολυτεχνείου Κρήτης, οι οποίοι θα εξοπλιστούν με τον ασύρματο τερματικό εξοπλισμό (Wireless Customer Premise Equipment W-CPE) και οι οποίοι θα χρησιμοποιούν την ISM μπάντα των 5 GHz προκειμένου να αποκτούν σταθερή ασύρματη ευρυζωνική πρόσβαση στην οικία τους.

Β. Χρήστες ασύρματης περιστασιακής πρόσβασης, οι οποίοι θα συνδέονται στο δίκτυο με φορητό υπολογιστή ή υπολογιστή παλάμης ή άλλο μέσο και οι οποίοι θα χρησιμοποιούν και τις δύο ISM μπάντες συχνοτήτων. Εκτός από τον εξοπλισμό των ασύρματων σταθμών πρόσβασης, ο οποίος θα πρέπει να πληροί τα πρότυπα IEEE 802.11a/b/g, το έργο αφορά ακόμα στην προμήθεια συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ρεύματος (UPS), servers, λογισμικό διαχείρισης του συστήματος καθώς και στις εγγυήσεις καλής λειτουργίας και υποστήριξης.

Το έργο χρηματοδοτείται κατά 80% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 20% από Εθνικούς Πόρους. Η χρονική διάρκεια υλοποίησης είναι δύο μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της συμβάσης. Το τίμημα του έργου ανέρχεται στις 181.832 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.