Η Terra ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, έργο για λογαριασμό της Περιφέρειας των Ιονίων Νησιών με τίτλο " Ανάπτυξη-υλοποίηση εφαρμογών γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων για τους δήμους Ιονίων Νησιών".

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη πληροφοριακού περιβάλλοντος για την υποστήριξη και την ανάπτυξη εφαρμογών γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση καθώς και η προμήθεια του απαιτούμενου εξοπλισμού. Εκτός από την Terra, αρχικά είχε καταθέσει προσφορά και η Talent. Ο χρόνος υλοποίησης και παράδοσης του έργου προσδιορίζεται στα τέλη Απριλίου 2009. Το τίμημα του έργου ανέρχεται στις 307.605 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.