Στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών του έργου ανάπτυξης νέων εφαρμογών και επέκτασης λειτουργικότητας του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) του προχώρησε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ΕΟΠΥΥ.

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης απορρίφθηκε η προσφορά της Quality Reliability (QnR), ενώ στο επόμενο στάδιο της αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών προχώρησαν οι Intrasoft International και UniSystems. Ειδικότερα, η UniSystems συγκέντρωσε την υψηλότερη βαθμολογία (109) και προηγείται, ενώ ακολουθεί η Intrasoft International (107,7). Σκοπός του έργου είναι η διασφάλιση της επιχειρησιακής συνέχειας (Business Continuity) της παραγωγικής λειτουργίας των πληροφοριακών συστημάτων του ΕΟΠΥΥ και η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων που αναπτύχθηκαν κατά την περίοδο υλοποίησής τους.

Με την υλοποίηση του έργου ο ΕΟΠΥΥ αποσκοπεί στην επίτευξη των παρακάτω στόχων:
• Ταχύτερη ικανοποίηση αιτημάτων επιχειρησιακών αλλαγών των θεσμικά αρμόδιων φορέων που συνεπάγονται παρεμβάσεις / τροποποιήσεις / εμπλουτισμό της λειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων
• Συντήρηση των υφιστάμενων εφαρμογών του πληροφοριακού συστήματος με στόχο την απρόσκοπτη λειτουργία και προσαρμογή στις συνεχώς αυξανόμενες και μεταβαλλόμενες θεσμικές απαιτήσεις
• Αύξηση εύρους και επιπέδου υποστήριξης και ικανοποίησης των χρηστών του συστήματος
• Διασφάλιση του υψηλότερου δυνατού επιπέδου διαθεσιμότητας και απόκρισης του πληροφοριακού συστήματος, με άμεση ανταπόκριση (σε πραγματικό χρόνο) σε απρόσμενες και απρόβλεπτες μεταβολές στη χρήση του
• Βελτιστοποίηση διαχείρισης και αξιοποίησης των πόρων που έχουν δεσμευτεί για τη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος σε επίπεδο υποδομών
• Αύξηση του επιπέδου ασφάλειας του συστήματος και του επιπέδου ετοιμότητας διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων από πλευράς του οργανισμού.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 3.979.839 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).