Παραδοσιακά, τα περισσότερα τμήματα HR εστιάζουν στη ψηφιοποίηση, που απλώς θέτει την τεχνολογία προς υποστήριξη υφιστάμενων διαδικασιών.

Υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στην ψηφιοποίηση και στον ψηφιακό μετασχηματισμό, τον οποίον αναζητούν οι περισσότεροι CEOs για να καταστήσουν τους οργανισμούς τους ανταγωνιστικούς στο ταχέως μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός επανεξετάζει τις οργανωτικές δομές, τις διαδικασίες και πρακτικές, τις τεχνολογίες και την επιχειρησιακή κουλτούρα ως ενιαίο σύνολο που περιστρέφεται γύρω από ένα νέο ή ριζικά αναδιαρθρωμένο επιχειρηματικό μοντέλο.

Και αυτό είναι κάτι που οι κατεστημένες τεχνολογίες HCM δε μπορούν να υποστηρίξουν, καθώς επικεντρώνονται κυρίως σε διαχειριστικές λειτουργίες όπως προσλήψεις, αρχείο εργαζομένου, μισθοδοσία, εκπαίδευση και ετήσια αξιολόγηση, με κύριo χρήστη το τμήμα HR. Υπάρχει επείγουσα ανάγκη για τεχνολογική καινοτομία γύρω από τη διοίκηση ανθρώπινου κεφαλαίου.

Τρεις παράγοντες καινοτομίας ωθούν την ανάπτυξη της αγοράς τεχνολογίας ανθρώπινου κεφαλαίου:
• Υποστήριξη αναδυόμενων διαδικασιών. Παραδείγματα είναι η συνεχής διαχείριση της απόδοσης (continuous performance management), η συνεχής μάθηση (learning experience/microlearning), η αναγνώριση εργαζομένων (employee recognition) ή η ευεξία  (worker wellness). Η εμπέδωση των συγκεκριμένων διαδικασιών είναι απαραίτητη για τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που βασίζεται στην πρωτοβουλία και στην συνεργασία, σε αντίθεση με την απλή συμμόρφωση με διαδικασίες και πολιτικές.

• Ενίσχυση λειτουργικότητας και ευκολία χρήσης για εργαζόμενους (τόσο υπαλλήλους όσο και εξωτερικούς συνεργάτες) και για προϊσταμένους. Ο τρόπος οργάνωσης των ψηφιακών επιχειρήσεων απαιτεί διαδικασίες ανθρώπινου κεφαλαίου που διενεργούνται κατά κύριο λόγο απευθείας από τους εργαζομένους και τους προϊσταμένους.

• Λήψη αποφάσεων με τη συνδρομή της τεχνητής νοημοσύνης (AI). Οι εφαρμογές AI μπορούν να ενισχύσουν σε μεγάλο βαθμό την ικανότητα γρήγορης λήψης καλών αποφάσεων από τους εργαζόμενους και τους προϊσταμένους. Ταυτόχρονα, η διευρυμένη χρήση δεδομένων παρέχει πολύ καλύτερη εικόνα της επιχειρησιακής κουλτούρας και της ανάγκης σχετικών παρεμβάσεων. Παρά την ταχεία εξέλιξη των εφαρμογών ΑΙ στη διοίκηση ανθρώπινου κεφαλαίου, πρέπει να τονιστεί ότι οι εφαρμογές AI είναι τόσο αποτελεσματικές όσο το εύρος και το βάθος των δεδομένων που χρησιμοποιούν.

Σε τεχνολογικό επίπεδο, η αγορά τεχνολογίας HCM  είναι πλήρως εστιασμένη σε λύσεις cloud. Πολλοί οργανισμοί ξεκίνησαν με μεμονωμένες εφαρμογές cloud HCM, κυρίως σχετιζόμενες με διαχείριση ταλέντου, και έπειτα πρόσθεσαν περαιτέρω διαχειριστικές λειτουργίες.

Ένας σημαντικός και αυξανόμενος αριθμός οργανισμών επιδιώκει τώρα τη στρατηγική της ενοποίησης του διαχειριστικού HR – το οποίο συχνά διασκορπίζεται σε περιφερειακές ή τοπικές λύσεις, μαζί με λειτουργίες μισθοδοσίας – και διαχείρισης ταλέντου σε μια σουίτα cloud HCM. Οι σουίτες cloud HCM είναι μακράν το πιο δημοφιλές θέμα στις περίπου 4.000 σχετικές με τεχνολογίες HCM ερωτήσεις προς τη Gartner τους τελευταίους 12 μήνες.

Καθώς οι στρατηγικές αυτές εξαπλώνονται σε όλο τον κόσμο, αναμένουμε τις λύσεις cloud να αντιπροσωπεύουν πάνω από το 75% της αγοράς λογισμικού HCM μέχρι το 2023 και το συνολικό μέγεθος της αγοράς τεχνολογίας HCM να αυξηθεί σημαντικά και τα επόμενα χρόνια.