Σε 53,395%, ήτοι 83.053.627 συνολικά δικαιώματα ψήφου, ανήλθε το ποσοστό της Intracom Holdings στο μετοχικό κεφάλαιο της Hellas OnLine εκ του οποίου άμεσα κατέχεται το 49,253% (ήτοι 76.610.514 δικαιώματα ψήφου) και έμμεσατο 4,142% (ήτοι 6.443.113 δικαιώματα ψήφου).

Η συμμετοχή της Intracom Holdings αναλύεται ως εξής: α) ποσοστό 1,548% (ήτοι 2.408.615 δικαιώματα ψήφου), μέσω της Intracom IT Services (Εταιρείας ελεγχόμενης κατά ποσοστό 100,00% από την Intracom Holdings), β) ποσοστό 0,649% (ήτοι 1.008.985 δικαιώματα ψήφου), μέσω της Intrasoft International (Εταιρείας ελεγχόμενης κατά ποσοστό 96,56% από την Intracom IT Services), γ) ποσοστό 0,877% (ήτοι 1.363.974 δικαιώματα ψήφου), μέσω της Duckelco Holdings co Limited (Εταιρείας ελεγχόμενης κατά ποσοστό 100,00% από την Intracom Holdings International LTD) και δ) ποσοστό 1,068% (ήτοι 1.661.539 δικαιώματα ψήφου), μέσω της Ingrelenco Trading co Limited (Εταιρείας ελεγχόμενης κατά ποσοστό 100,00% από την Duckelco Holdings co Limited) έναντι συνολικού ποσοστού 65,516% (ήτοι 83.053.627 συνολικά δικαιώματα ψήφου), που κατείχε την αμέσως προηγούμενη μέρα (01.02.2010) της πίστωσης των νέων μετά δικαιώματος, ψήφου μετοχών και συνολικού ποσοστού 63,129% (ήτοι 80.028.114 δικαιώματα ψήφου) που κατείχε σύμφωνα με την τελευταία γνωστοποίηση προς το επενδυτικό κοινό.