Η Hellas Online υπέβαλε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτημα διαγραφής των μετοχών της από το Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η υποβολή στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς του εν λόγω αιτήματος εγκρίθηκε από την αυτόκλητη καθολική Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της, εταιρείας, κατόχων Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών που πραγματοποιήθηκε στις 5 Ιουνίου και στην οποία παρέστη η Vodafone – Πάναφον, μοναδικός μέτοχος της Εταιρείας που κατέχει το σύνολο των 179.707.771 Κοινών Ονομαστικών μετοχών της. H Γενική Συνέλευση, με ομόφωνη απόφαση του εκπροσωπούμενου στη συνεδρίαση ποσοστού 100% επί των δικαιωμάτων ψήφου της εταιρείας, αποφάσισε τη διαγραφή των μετοχών της Hellas Online από το Χρηματιστήριο Αθηνών και την υποβολή της σχετικής αίτησης στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.