Μνημόνιο Συνεργασίας για την από κοινού ανάπτυξη και κατασκευή ενός δυναμικά παραμετροποιήσιμου και διαμορφούμενου δορυφορικού τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού (software-defined payload), υπέγραψαν η Hellas Sat και η πολωνική Thorium Space. Ο δορυφορικός τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός θα λειτουργεί στο εύρος συχνοτήτων Ku/Ka και θα τοποθετηθεί σε μελλοντικό δορυφόρο της Hellas Sat στη γεωστατική τροχιακή θέση των 39° Ανατολικά.

Η συνεργασία αυτή έχει επίσης ως στόχο να προσφέρει ασφαλείς και καινοτόμες δορυφορικές τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες στα Υπουργεία Άμυνας της Πολωνίας, της Ελλάδος και άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, μέσω της κοινής χρήσης διαστημικών πόρων στον υπό κατασκευή καινοτόμο δορυφόρο της Hellas Sat, καθώς και με τη χρήση του υπάρχοντος στόλου της εταιρείας που επιχειρεί από την προαναφερθείσα τροχιακή θέση.

Η συνεργασία αφορά στην ανάπτυξη ενός παγκόσμια πρωτοποριακού, δυναμικά παραμετροποιήσιμου software-defined payload που θα μπορεί άμεσα με τη χρήση ειδικού λογισμικού, να διαμορφώνει την περιοχή κάλυψης, τη γεωγραφική κατανομή της ισχύος και του εύρους των φασματικών πόρων του νέου δορυφόρου, ταυτόχρονα στο δορυφορικό φάσμα Ku και Ka. Η Thorium Space θα αναπτύξει αυτό το νέο payload σε μελλοντικό δορυφόρο της Hellas Sat, από κοινού με την ενσωμάτωση πρόσθετων οπτικών δορυφορικών επικοινωνιών laser και τη δημιουργία ενός ενιαίου τηλεπικοινωνιακού δορυφορικού συστήματος το οποίο αναμένεται να χρηματοδοτηθεί και από την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία (European Space Agency).