Το Διοικητικό Συμβούλιο της hellas online αποφάσισε ότι η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών θα είναι 1,60 ευρώ ανά μετοχή.

Μετά την ολοκλήρωση και πλήρη κάλυψη της ως άνω αύξησης, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας θα ανέρχεται σε 107.753.847,20 ευρώ, διαιρούμενο σε 126.769.232 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας μετοχής 0,85 ευρώ η καθεμία. Τα συνολικά προς άντληση κεφάλαια αναμένεται να ανέλθουν σε 50.707.692,80 ευρώ, με ημερομηνία αποκοπής του Δικαιώματος Προτίμησης που θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας.