Την εκ νέου αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Hellas On Line με άσκηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων αυτής, κατά 26.938.461,80 ευρώ, αποφάσισε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας σήμερα.

Η αύξηση θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση 31.692.308. νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,85 ευρώ εκάστης και τιμή διάθεσης υπέρ το άρτιο.