Η hellas online γνωστοποίησε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα για το εννιάμηνο του 2011, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα συμπεριλαμβάνουν τα μεγέθη της hellas online και της θυγατρικής της Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε.

Η συνολική LLU πελατειακή βάση της εταιρείας στο τέλος του εννιαμήνου του 2011 ανήλθε σε 447.904 πελάτες, αύξηση 26% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα, και εκτιμώμενο μερίδιο αγοράς 28,35 %. Τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα για το εννιάμηνο αυξήθηκαν κατά 11,9 % σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και έφτασαν τα €172,8 εκατ. από €154,5 εκατ. το εννιάμηνο του 2010.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν στα €48,4 εκατ. με το περιθώριο EBITDA να φτάνει το 28% για το εννιάμηνο του 2011, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη ισχυρή βελτίωση των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου, σε σχέση με το 2010 όπου το EBITDA ανήλθε στα €38 εκατ.