Η hellas online κάλυψε πλήρως την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της με καταβολή μετρητών και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων αυτής.

Το 80,70% καλύφθηκε με την καταβολή συνολικού ποσού 40.921.918,40 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 25.576.199 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, ενώ 6.116.109 μετοχές έμειναν αδιάθετες. Οι εν λόγω μετοχές διατέθηκαν στους ασκήσαντες το δικαίωμα προεγγραφής, με αποτέλεσμα το τελικό ποσοστό κάλυψης της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρίας να ανέλθει σε 100%.

Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της hellas online αυξάνεται κατά 26.938.461,80 ευρώ, με την έκδοση 31.692.308 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 0,85 ευρώ έκαστη, ενώ η υπέρ το άρτιο διαφορά ποσού 23.769.231,00 ευρώ άγεται σε πίστωση του λογαριασμού “Διαφορά από Έκδοση Μετοχών Υπέρ το Άρτιο”. Τα συνολικά έσοδα της έκδοσης ανέρχονται σε 50.707.692,80 ευρώ.