Τα καθαρά έσοδα της HP για το τέταρτο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού της έτους, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 31 Οκτωβρίου 2009, έφτασαν τα 30,8 δισ. δολάρια, εμφανίζοντας μείωση 8% σε σχέση με πέρσι ή 5% σε σταθερές ισοτιμίες.

Κατά το τέταρτο τρίμηνο, τα υπολογισμένα με βάση τις Γενικώς Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή ανήλθαν στα 0,99 δολάρια, σημειώνοντας σημαντική αύξηση σε σχέση με τα 0,84 δολάρια της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Αντιστοίχως, τα μη υπολογισμένα με βάση τις Γενικώς Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές απομειωμένα κέρδη ανά μετοχή έφτασαν τα 1,14 δολάρια, σε σχέση με τα 1,03 δολάρια της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Σημειώνεται ότι στα οικονομικά αποτελέσματα που δεν υπολογίζονται με βάση τις Γενικώς Αποδεκτές Λογιστικές Αρχές, δεν περιλαμβάνονται μετά φόρων κόστη που σχετίζονται κυρίως με την απόσβεση εξαγορασθέντων ασώματων παγίων ούτε δαπάνες αναδιάρθρωσης και εξαγορών που ανέρχονται περίπου στα 0,15 δολάρια ανά μετοχή για το τέταρτο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2009 και στα 0,19 δολάρια ανά μετοχή για την αντίστοιχη περσινή περίοδο.