Όλοι οι οργανισμοί σήμερα, μικροί και μεγάλοι, αντιμετωπίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό ως ανάγκη - πρόκληση που αν την ικανοποιήσουν, θα αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια για να διεκδικήσουν μια καλή θέση στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον, όπως αυτό διαμορφώνεται από την διείσδυση του Internet, τα Social media, την ψηφιοποίηση και τον καλά ενημερωμένο πλέον καταναλωτή. Στην πορεία αυτή, υπάρχει ο κίνδυνος να χαράξει ο οργανισμός λάθος ρότα και τελικά να απομακρυνθεί από τον επιθυμητό προορισμό του, μπαίνοντας σε περιπέτειες.

Το έργο του ψηφιακού μετασχηματισμού σε κάθε οργανισμό, αποτελείται από αρκετά μικρότερα έργα με συγκεκριμένο πεδίο ορισμού. Το πρώτο απαραίτητο βήμα για κάθε επιτυχημένο έργο είναι ο ακριβής εντοπισμός των stakeholders. Οι stakeholders έργων ψηφιακού μετασχηματισμού, σε οποιοδήποτε οργανισμό, δεν είναι μόνο οι μέτοχοι, το ΔΣ ή οι γενικοί διευθυντές, αλλά και οι τελικοί πελάτες του οργανισμού, είτε πρόκειται για καταναλωτές είτε για εταιρίες B2B. Το κοινό χαρακτηριστικό και στις δυο περιπτώσεις είναι ότι ο τελικός πελάτης σκέφτεται περισσότερο ως καταναλωτής και ως εκ τούτου, δεν θα χρησιμοποιήσει KPIs ή PNLs για να αξιολογήσει το αγαθό ή την υπηρεσία που λαμβάνει και κατ’ επέκταση τον ίδιο τον οργανισμό. Αντιθέτως, τα κριτήρια της αξιολόγησης του θα έχουν σε μεγάλο βαθμό ανθρώπινα χαρακτηριστικά όπως ευκολία, απλότητα, αμεσότητα, ικανοποίηση, αίσθημα εμπιστοσύνης και απόλαυση.

Στα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού, διαπιστώνοντας την ανάγκη για ριζικές αλλαγές στον οργανισμό, συχνά υιοθετούνται στον σχεδιασμό του έργου, νέες πρακτικές και επιλέγονται καινοτόμες λύσεις έτσι ώστε να ολοκληρωθεί πιο γρήγορα η μετάβαση στην νέα κατάσταση και να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό. Όμως τις περισσότερες φορές η ολοκλήρωση ενός τέτοιου έργου πραγματοποιείται από τους υφιστάμενους ανθρώπινους πόρους του οργανισμού, είτε ως υλοποιητές του έργου είτε ως αποδέκτες του, που θα κληθούν να το εντάξουν στην καθημερινότητα τους. Σε κάθε περίπτωση θα απαιτηθεί μιας μορφής συμμόρφωση και ευθυγράμμιση των υφιστάμενων ανθρώπων με τις νέες απαιτήσεις.