Η Μαίρη Μπίνα, Cloud BG Lead της Microsoft για την Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα πιστεύει ότι η συνδυασμένη προσπάθεια της Microsoft να επενδύσει στο cloud business και στην έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, της δίνει το δικαίωμα να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στο οικοσύστημα των υπηρεσιών τεχνητής νοημοσύνης.

    Netweek: Τα τελευταία χρόνια η Microsoft έχει αυξήσει σημαντικά το μερίδιο της στο cloud business. Τι είναι αυτό που μπορεί να καταστήσει μια εταιρεία ηγέτιδα στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης;

Μαίρη Μπίνα: Πράγματι, τα τελευταία χρόνια η Microsoft έχει αναδειχθεί σε ηγέτιδα δύναμη στο cloud business μιας και το Azure αποτελεί επιλογή εμπιστοσύνης για κορυφαίες εταιρίες στον κόσμο και στην Ελλάδα. Το Azure δεν είναι απλά μια ισχυρή και αξιόπιστη υπολογιστική πλατφόρμα που καλύπτει τις υπολογιστικές και αποθηκευτικές ανάγκες των εταιριών. Αποτελεί ταυτόχρονα και μια ανοικτή πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών, δομημένη με τέτοιο τρόπο, ώστε να επιτρέπει στους developers και τις ομάδες τους να δουλεύουν αποδοτικά και αποτελεσματικά για να ανταποκριθούν στις σύγχρονες απαιτήσεις για συνεχή καινοτομία. Στο πλαίσιο αυτό, η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί στρατηγικό κομμάτι του Azure καθώς βρίσκεται στην καρδιά της καινοτομίας. Είναι τρία τα χαρακτηριστικά που πρέπει να πληρούνται ώστε να είναι επιτυχημένη η εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης: υποστήριξη της μέγιστης δυνατής παραγωγικότητας σε ό,τι αφορά εργαλεία και μεθόδους ανάλογα με τις ικανότητες των ομάδων ανάπτυξης, πρόσβαση σε μονάδες υψηλής υπολογιστικής ισχύος ώστε να ξεπερνιέται η έμφυτη πολυπλοκότητα των αλγορίθμων Τεχνητής Νοημοσύνης, και τέλος ύπαρξη ή δημιουργία της κατάλληλης υποδομής δεδομένων που θα εξασφαλίζει την απαιτούμενη ποιότητα και συνέπεια. Ταυτόχρονα, δεν πρέπει κανείς να ξεχνάει και τον ανθρώπινο παράγοντα, καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη μπορεί να επιδράσει ριζοσπαστικά στο πεδίο εφαρμογής της και να χρειάζεται ειδική διαχείριση της αλλαγής που επιφέρει στον τρόπο δουλειάς και ζωής. Τέλος, η Τεχνητή Νοημοσύνη αν δεν αξιοποιηθεί σωστά μπορεί να οδηγήσει σε διλήμματα ηθικής και ακεραιότητας. Ο τρόπος με τον οποίο γίνεται αυτή η διαχείριση με την εφαρμογή κατάλληλων δικλείδων ασφαλείας έχει αποφασιστική σημασία στην αντίληψη του ρόλου που μπορεί να έχει η Τεχνητή Νοημοσύνη στις ζωές μας και τελικά στην αποδοχή ή την απόρριψη της. Η Microsoft αναγνωρίζοντας όλους τους παραπάνω περιορισμούς δεσμεύεται στην προώθηση του Ethical AI και επενδύει πόρους για την περαιτέρω υιοθέτησή του από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

    Παρατηρούμε δύο στρατηγικές από την πλευρά των προμηθευτών. Η μια αφορά σε λύσεις building blocks που δίνουν στις επιχειρήσεις τη δυνατότητα να στήσουν τις δικές τους εφαρμογές και η άλλη σε custom-made λύσεις. Θεωρείτε ότι και οι δύο στρατηγικές ταιριάζουν στην ελληνική αγορά;

Η επιλογή της κατάλληλης στρατηγικής εξαρτάται από πολλούς παράγοντες με κυρίαρχο τη θέση στην καμπύλη ωρίμανσης της Τεχνητής Νοημοσύνης που έχει η κάθε εταιρία, τις προτεραιότητες που έχει θέσει σε λειτουργίες και επιχειρηματικές διαδικασίες που θα εμπλουτιστούν με Τεχνητή Νοημοσύνη, την ύπαρξη ή μη του κατάλληλου ταλέντου εσωτερικά που θα αναλάβει το χτίσιμο των λύσεων, καθώς και με το αν υπάρχει παράδοση εσωτερικής ανάπτυξης λύσεων (και όχι απευθείας προμήθειάς τους από την αγορά).

Η προσφορά εργαλείων που βασίζονται σε visual, drag & drop διεπαφές με το χρήστη συνοδεύονται συνήθως και από έτοιμα πρότυπα σενάρια που καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες. Τέτοιου είδους εργαλεία απευθύνονται σε ένα πιο «εύκολο κοινό», καθώς δεν απαιτούν ειδικές ικανότητες data scientist ή ΑΙ engineer, δίνουν τη δυνατότητα πειραματισμού με την Τεχνητή Νοημοσύνη με λιγότερο ρίσκο, ενώ παράλληλα πετυχαίνουν γρηγορότερους χρόνους λανσαρίσματος μιας εφαρμογής με ενσωματωμένη Τεχνητή Νοημοσύνη. Αντίθετα, υπάρχουν και τα εργαλεία εκείνα που απευθύνονται σε πιο εξειδικευμένο κοινό, καθώς απαιτούν βαθύτερη γνώση του αντικειμένου, τόσο από προγραμματιστική όσο και από αλγοριθμική σκοπιά. Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην ελληνική αγορά ευνοεί και τις δύο στρατηγικές, αφού παρατηρούμε διαφορετικά επίπεδα ωρίμανσης και γνώσης του αντικειμένου ανάμεσα στις ελληνικές εταιρίες, ενώ είναι έντονη η διάθεση πειραματισμού.

Η Microsoft υποστηρίζει την ανάγκη συνύπαρξης και των δύο τάσεων προσφέροντας αντίστοιχα προϊόντα και υπηρεσίες σε ευθυγράμμιση με το όραμα που έχει διατυπώσει για την επίδραση που θέλει να έχει στον κόσμο: ενδυνάμωση (empowerment) κάθε οργανισμού και κάθε ανθρώπου ώστε να πετύχει περισσότερα.

    Υπάρχουν σε αυτή τη φάση κάποια πιλοτικά που έχετε αναπτύξει στην Ελλάδα. Ποιοι τομείς έχουν δείξει περισσότερο ενδιαφέρον και ποιες είναι συνήθως οι διαδικασίες που θέλουν να βελτιώσουν;

Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι τα πιλοτικά που τρέχουν τώρα στην Ελλάδα πραγματοποιούνται από εταιρίες διαφόρων τύπων και μεγεθών, χωρίς αυτό να είναι αποκλειστικό προνόμιο ομάδων που τυπικά θεωρούνται πιο καινοτόμες. Αυτό συμβαίνει, γιατί πολλές ελληνικές εταιρίες έχουν αντιληφθεί το ρόλο που μπορεί να παίξει η Τεχνητή Νοημοσύνη στη βελτίωση τόσο εσωτερικών διαδικασιών και λειτουργιών όσο και υπηρεσιών προς τους τελικούς πελάτες τους. Άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι οι ελληνικές εταιρίες πειραματίζονται και διερευνούν τόσο μεθόδους Machine Learning, για τη βελτίωση υφιστάμενων μοντέλων πρόβλεψης και στόχευσης πελατών που χρησιμοποιούν πιο παραδοσιακούς αλγορίθμους, όσο και με Cognitive Services / Knowledge Mining τεχνικές, που κύριο στόχο έχουν την αυτοματοποίηση διαδικασιών, όπως είναι η εξυπηρέτηση πελατών σε όλο το εύρος του κύκλου ζωής της σχέσης πελάτη-εταιρίας, από την πρώτη επαφή για τη συλλογή στοιχείων και εγγράφων έως την εξυπηρέτηση μετά την πώληση για τυχόν ερωτήσεις, βλάβες ή παράπονα.

Τέλος, κινητικότητα υπάρχει και από λιγότερο συνήθεις υπόπτους της ελληνικής αγοράς, όπως είναι εταιρίες βαριάς βιομηχανίας και κατασκευών οι οποίες ακολουθούν τα πρότυπα του εξωτερικού για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των εργοστασίων και των μηχανημάτων μέσα από τεχνικές predictive maintenance.

Αυτό που επιβεβαιώνεται σχεδόν από παντού είναι ότι οι εταιρίες έχουν συνειδητοποιήσει πλέον τον πλούτο και το εύρος των δεδομένων που έχουν -ή μπορούν να συλλέγουν- ενώ οι περισσότερες από αυτές δε θέλουν να αφήσουν την ευκαιρία να πάει χαμένη, να οργανώσουν δηλαδή τις υποδομές data που έχουν, να στήσουν απλούς αλγόριθμους ανάλυσης και οπτικοποίησης των δεδομένων αλλά και να εφαρμόσουν πιο προχωρημένες τεχνικές στο πλαίσιο και ενός άτυπου ή λιγότερου άτυπου υγειούς ανταγωνισμού.

    Τα ερευνητικά ιδρύματα τρέχουν απευθείας κάποιες πιλοτικές εφαρμογές με επιχειρήσεις. Θεωρείτε ότι κάτι τέτοιο δημιουργεί επιπλέον ανταγωνισμό ή ευκαιρία για ανάπτυξη της αγοράς;

Φυσικά και αποτελούν ευκαιρία για ανάπτυξη της αγοράς. Και αυτό γιατί αφενός τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά ιδρύματα αποτελούν πηγές που θα τροφοδοτήσουν τις εταιρίες με τους επιστήμονες που χρειάζονται (data scientists, AI engineers) για να υλοποιήσουν τις στρατηγικές Τεχνητής Νοημοσύνης που έχουν φτιάξει. Αφετέρου, διότι τα ερευνητικά ιδρύματα με τα πιλοτικά που τρέχουν χτίζουν τα θεμέλια για τη μετέπειτα κλιμάκωση αυτών των πιλοτικών σε παραγωγικές εφαρμογές. Από τη φύση τους, τα ερευνητικά ιδρύματα δεν μπορούν να υποστηρίξουν μεγάλης κλίμακας παραγωγικές εφαρμογές, μπορούν όμως να φυτεύσουν έναν πρώτο σπόρο νεωτερικότητας, ο οποίος στη συνέχεια θα καλλιεργηθεί με την εμπλοκή επαγγελματιών της Τεχνητής Νοημοσύνης, ώστε να γίνει εμπορεύσιμος και να αποκτήσει την κλίμακα που χρειάζεται. Εδώ, αξίζει να σημειώσουμε ότι η Microsoft παγκοσμίως στέκεται αρωγός των εκπαιδευτικών φορέων, όλων των βαθμίδων, με ποικίλους τρόπους, από το να κάνει την τεχνολογία προσιτή σε περιοχές που δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση σε αυτή, μέχρι το να διαθέσει προϊόντα της σε πανεπιστήμια για να διευκολύνει την έρευνα αλλά και την εξοικείωση με καινοτόμες τεχνολογίες. Σε αυτό το πλαίσιο, η συνεργασία ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων μόνο με θετικό πρόσημο μπορεί να αποτιμηθεί, καθώς συμβάλλει στην εξοικείωση και τη νομιμοποίηση της καινοτομίας, ενώ, σε αρκετές Σε αυτό το πλαίσιο, η συνεργασία ερευνητικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων μόνο με θετικό πρόσημο μπορεί να αποτιμηθεί, καθώς συμβάλλει στην εξοικείωση και τη νομιμοποίηση της καινοτομίας, ενώ, σε αρκετές περιπτώσεις, μπορεί να φέρει και επιτάχυνση του λανσαρίσματός της στην αγορά.