Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΣΥ Α.Ε. αποφάσισε ομόφωνα την έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής για την Οικονομική Αξιολόγηση των προσφορών του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Ενοποίηση ERP & Συστημάτων των πρώην ΕΘΕΛ & ΗΛΠΑΠ», και προτείνεται η ανάθεση του έργου στην εταιρεία CGSoft.

Προτείνεται επίσης, μετά την παρέλευση της προθεσμίας για ενστάσεις-προσφυγές, η κατακύρωση του έργου στην CGSoft.