Η Cognity, σύμφωνα με πληροφορίες του NetFAX, αναδείχθηκε ανάδοχος του διαγωνισμού που διενήργησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για την «προμήθεια Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τις ανάγκες του Γενικού Χημείου του Κράτους και υπηρεσιών συντήρησης αυτού». Η κατακύρωση του έργου έγινε έναντι 1.973.595 ευρώ συν ΦΠΑ. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν, επίσης, οι ενώσεις εταιρειών «Uni Systems – Q&R» και «Computer Solutions – Pylones Hellas».

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος καθώς και υπηρεσίες συντήρησης αυτού, για τις ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους (ΓΔΓΧΚ), μέσω του οποίου θα μπορούν να ολοκληρώνονται οι καθημερινές λειτουργίες των υπηρεσιών σχετικά με τη καταχώρηση και διαχείριση εργαστηριακών δειγμάτων και μη εργαστηριακών εργασιών, την παρακολούθηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, την διαδικασία προμηθειών μέσω ΕΤΕΠΠΑΑ και αποθήκης, και τη διαχείριση εσόδων.

Τα επιμέρους υποσυστήματα θα διαλειτουργούν με συστήματα της ΑΑΔΕ (ΣΗΔΕ, ICISnet, TAXIS, Σύστημα Διαχείρισης Παγίων της Α.Α.Δ.Ε., LDAP, HRMS), με τη διαδικτυακή πύλη της ΑΑΔΕ, καθώς και με τρίτα συστήματα όπως θα προκύψουν από τη μελέτη εφαρμογής (π.χ. Διαύγεια, ΚΗΜΔΗΣ, ΕΦΚΑ). Παράλληλα θα αποτελεί και ένα εργαλείο παρακολούθησης της απόδοσης των Υπηρεσιών της ΓΔΓΧΚ μέσα από την ανάπτυξη κατάλληλων ερωτημάτων και αναφορών και την εξαγωγή στατιστικών στοιχείων.