Η Cosmos Business Systems σε συνεργασία με την θυγατρική της κυπριακή εταιρεία CBS IT Systems Cyprus LTD ολοκλήρωσε το έργο e-law «Αγορά δικαιώματος χρήσης ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης υποθέσεων Νομικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Στόχος του έργου ήταν η εισαγωγή ενός συστήματος διαχείρισης υποθέσεων/εργασιών και αυτοματοποίησης γραφείου και ο εκσυγχρονισμός των διαδικασιών της Νομικής Υπηρεσίας της Κύπρου, προκειμένου να αυξηθεί η αποδοτικότητα και παραγωγικότητα του προσωπικού της υπηρεσίας και να αναβαθμιστεί η ποιότητα των εργασιών της.

Τα οφέλη του έργου είναι πολλαπλά όπως:

  • Βελτίωση της οργάνωσης και λειτουργίας της Νομικής Υπηρεσίας.
  • Καλύτερη διαχείριση και παρακολούθηση πληροφοριών/δεδομένων και παροχή στατιστικών αναφορών.
  • Εξοικονόμηση του χρόνου του προσωπικού της Νομικής Υπηρεσίας και μείωση του χρόνου διεκπεραίωσης εργασιών.
  • Διευκόλυνση και επιτάχυνση της συνεργασίας και επικοινωνίας μεταξύ των λειτουργών της Νομικής Υπηρεσίας.

Να σημειωθεί ότι το έργο ολοκληρώθηκε 3 μήνες νωρίτερα από την συμβατική υποχρέωση