Στην υπογραφή σύμβασης με την Κοινωνία της Πληροφορίας για την υλοποίηση του έργου «επέκταση/αναβάθμιση του Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Καταγραφής των Αλιευτικών Δραστηριοτήτων», προχώρησε η Cosmote. Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στα 5,49 εκατ. ευρώ. Αντικείμενο του έργου είναι η αναβάθμιση και επέκταση του υφιστάμενου Ολοκληρωμένου Συστήματος Παρακολούθησης και Καταγραφής των Αλιευτικών Δραστηριοτήτων (ΟΣΠΑ), καθότι είναι πλέον παρωχημένο, αφού σχεδιάστηκε το 2011-2012 και ξεκίνησε να λειτουργεί το 2014.

Μερικές από τις πιο σημαντικές παρεμβάσεις που θα επιτευχθούν με την υλοποίηση του έργου είναι:

  • Προσαρμογή του ΟΣΠΑ στις απαιτήσεις που αφορούν στον Fishing Authorization Regulation (FAR), καθώς και στις συμφωνίες με τρίτες χώρες.
  • Ανάπτυξη υποσυστήματος για την παρακολούθηση της ερασιτεχνικής αλιείας και του Εθνικού Μητρώου Παραβάσεων.
  • Σχεδιασμός και ανάπτυξη υποσυστήματος επαλήθευσης και επικύρωσης δεδομένων με ενδυνάμωση της διαλειτουργικότητας και των σχετικών δυνατοτήτων.
  • Επέκταση/αναβάθμιση του συστήματος απευθείας ανταλλαγής πληροφοριών με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα άλλα κράτη μέλη.