Η ΔΑΕΜ Α.Ε. συμμετείχε στην εναρκτήρια συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου “Digital Disruptive Technologies to Co-create, Co-produce and Co-manage Open Public Services - CO3” που πραγματοποιήθηκε στις 16 και 17 Ιανουαρίου 2019 στο Τορίνο.

Η συνάντηση διοργανώθηκε από τον συντονιστή του έργου, Πανεπιστήμιο του Τορίνο, με τη συμμετοχή των δέκα εταίρων. Στη συνάντηση αυτή οι εκπρόσωποι των εταίρων συνεργάστηκαν για να καθορίσουν ένα κοινό όραμα για το έργο κατά τα επόμενα τρία χρόνια. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζοντας 2020» στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης 822615.

Στόχος του έργου CO3 είναι η αξιολόγηση των ωφελειών και των κινδύνων καινοτόμων τεχνολογιών, όπως blockchain, επαυξημένη πραγματικότητα (AR), γεωχωρικών κοινωνικών δικτύων, liquid democracy και gamification εργαλείων, στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και διαχείριση δημόσιων υπηρεσιών με τη συμμετοχή των πολιτών.

Το έργο προτείνει την ανωτέρω προσέγγιση καινοτόμων τεχνολογιών και στοχεύει να εξετάσει την εφαρμογή τους σε τρεις περιοχές-πιλότους. Στη συνέχεια, θα αξιολογήσει τα αποτελέσματα αυτού του νέου μοντέλου αλληλεπίδρασης μεταξύ πολιτών και πόλης με βάση ένα σύνολο μετρικών ως προς τρεις διαστάσεις (κοινωνική και πολιτιστική, οικονομική και νομική). Tο έργο θα αναπτύξει ένα επιχειρησιακό πλάνο στοχεύοντας στη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα για την τοπική αυτοδιοίκηση.