Υπογράφηκε το Πλαίσιο Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) Α.Ε. και του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛΛΑΚ) με στόχο το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υποστήριξη δράσεων Ανοιχτότητας και την προτυποποίηση διαδικασιών.

Το πλαίσιο συνεργασίας υπέγραψαν ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ, Θεόδωρος Γκοτσόπουλος και ο Πρόεδρος του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών, Διομήδης Σπινέλλης. Αντικείμενο της συμφωνίας είναι η συνεργασία των δύο φορέων σε θέματα ανοιχτότητας με στόχο την ενίσχυση της διάδοσης, διάχυσης, έρευνας και εφαρμογής ανοιχτών ψηφιακών τεχνολογιών καθώς και η αύξηση της τεχνογνωσίας των φορέων σε θέματα ανοιχτού λογισμικού και ανοιχτού περιεχομένου.

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων συμφωνείται να πραγματοποιούνται δραστηριότητες όπως, για παράδειγμα, η διοργάνωση εργαστηρίων, συνεδρίων και ημερίδων με θέμα τα ανοιχτά πρότυπα, δεδομένα, περιεχόμενο ή/και λογισμικό, η παροχή τεχνογνωσίας για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση πολιτικών και δράσεων ανοιχτότητας καθώς και η συνεργασία για την εκπαίδευση προσωπικού φορέων και οργανισμών αρμοδιότητας της ΕΕΤΑΑ σε θέματα καταγραφής διαδικασιών, ανοιχτών δεδομένων, λογισμικού, περιεχομένου και τεχνολογιών.