Σε ένα νέο, καινοτόμο, ερευνητικό, ευρωπαϊκό πρόγραμμα με τίτλο «FreeWheel» μετέχει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας, το οποίο χρηματοδοτείται από το Horizon 2020 και στόχο έχει την ανάπτυξη, δοκιμή και αξιολόγηση μίας ολοκληρωμένης λύσης έξυπνης κινητικότητας, με χρήση νέων και καινοτόμων τεχνολογιών, για τη δημιουργία αυτόνομων και οικονομικά προσαρμοσμένων εξατομικευμένων υπηρεσιών, με στόχο την κοινωνική ένταξη ατόμων με ειδικές ανάγκες αλλά και ηλικιωμένων.

Το «FreeWheel» προάγει την κοινωνική ένταξη των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των ηλικιωμένων μέσω λύσης αστικής κινητικότητας που αποτελείται από μια «έξυπνη – ενεργή» μονάδα που παρέχει την αυτονομία, πολλαπλές προσαρμοσμένες διεπαφές και εφαρμογές χρήστη. Η πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος θα γίνει στο Κάστρο της Πάτρας με στόχο αφενός την αναβάθμιση του χώρου, ώστε να είναι προσβάσιμος από άτομα με ειδικές ανάγκες και ηλικιωμένους και αφετέρου την παρουσίαση και εφαρμογή της συνολικής λύσης σε χώρους πολιτιστικού ενδιαφέροντος.

Η υλοποίηση του συνεργατικού ερευνητικού έργου θα γίνει από κοινού με έντεκα συμμετέχοντες φορείς από πέντε ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Ελβετία, Ελλάδα, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο) μεταξύ των οποίων βρίσκονται ερευνητικοί φορείς, τελικοί χρήστες αλλά και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 7,35 εκατ, ευρώ με την ευρωπαϊκή συμμετοχή να ανέρχεται στο ποσό των 5,78 εκατ. ευρώ, με διάρκεια υλοποίησης 36 μήνες.