Διεθνή διαγωνισμό για την «αναβάθμιση του εθνικού συστήματος πληροφοριών Σένγκεν (SIS Recast) και την παροχή υπηρεσιών συντήρησής του για τα έτη 2025, 2026 και 2027, με δικαίωμα προαίρεσης για παροχή υπηρεσιών συντήρησης για τα έτη 2028, 2029 και 2030» προκήρυξε η Ελληνική Αστυνομία. Η συνολική αξία της σύμβασης εκτιμάται στα 4.000.000 ευρώ. Σκοπός του έργου είναι η αναβάθμιση των εφαρμογών του εθνικού συστήματος πληροφοριών Σένγκεν 2ης γενιάς, ώστε να επιτευχθούν όλες οι απαιτήσεις λειτουργικότητας, ασφάλειας, απόκρισης και εξυπηρέτησης των τελικών χρηστών τις οποίες θέτουν οι νέοι κανονισμοί του ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Στο έργο περιλαμβάνονται: – Η ανάπτυξη νέας εφαρμογής γενικών αναζητήσεων, η οποία θα παρέχει προς τους τελικούς χρήστες τις υφιστάμενες λειτουργίες της εφαρμογής γενικών αναζητήσεων, όπως αυτές θα αναβαθμιστούν με νέα χαρακτηριστικά και νέες λειτουργίες για τις ανάγκες του SIS Recast. – Η παράδοση σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία όλων των λειτουργιών του εθνικού πληροφοριακού συστήματος Σένγκεν δεύτερης γενιάς (N.SIS II) τηρουμένων των όρων ασφάλειας, αξιοπιστίας και απόκρισης. – Η παράδοση τεκμηριωτικού υλικού, τόσο σε έντυπη, όσο και σε ηλεκτρονική μορφή. – Η παροχή σχετικών εκπαιδεύσεων.

To Εθνικό Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς – N.SIS II αποτελείται από δύο διακριτές εγκαταστάσεις: την κύρια εγκατάσταση (N.SIS II – A Site) και την εφεδρική εγκατάσταση (N.SIS II – B Site) οι οποίες φιλοξενούν την κύρια και τη δευτερεύουσα υποδομή του N.SIS II. Ενιαία ανάπτυξη λογισμικού Ο ανάδοχος του έργου θα αναλάβει τη συντήρηση όλων των front end και back end λειτουργιών του N.SIS II οι οποίες εκτελούνται στην κύρια και στην εφεδρική υποδομή του συστήματος. Όπως αναφέρεται στην προκήρυξη του διαγωνισμού, «δεδομένου ότι το τελικό προϊόν θα είναι ένα λογισμικό με επιμέρους εφαρμογές/λειτουργικότητες οι οποίες αλληλοσυμπληρώνονται και αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους, είναι απαραίτητη για λόγους ομοιογένειας και λειτουργικότητας, η ενιαία ανάπτυξη του λογισμικού.