Παροχή υπηρεσιών οργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων

Οι προβλεπόμενες υπηρεσίες περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση τόσο του τεχνικού σκέλους της διοργάνωσης όσο και της παροχής τουριστικών υπηρεσιών και υπηρεσιών προβολής και ειδικότερα υπηρεσίες οργάνωσης και διοίκησης της αθλητικής εγκατάστασης, στελέχωσης, επικοινωνίας και marketing, μετακινήσεις, διαμονή σε ξενοδοχεία, διατροφή, φιλοξενία επισήμων, χορηγίες, λοιπές εκδηλώσεις κ.λπ. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 220.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ενώ η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 2/9/2019.