Συμφωνία συνεργασίας υπέγραψαν τη Δευτέρα 22 Ιουλίου η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).

Αντικείμενο της συμφωνίας ανάμεσα στους οργανισμούς είναι η αξιοποίηση των δεδομένων, με έμφαση στους τομείς της δημόσιας υγείας, της ενέργειας, της οικονομίας, των μεταφορών και τηλεπικοινωνιών, του πολεοδομικού σχεδιασμού και του πολιτισμικού. Στο αυτό τα δύο μέρη δεσμεύονται να πάρουν τα απαραίτητα μέτρα για την υλοποίηση των παρακάτω στόχων:

• Περαιτέρω επεξεργασία, ανάλυση και ερμηνεία Big Data, στους τομείς της δημόσιας υγείας, της ενέργειας, της οικονομίας, των μεταφορών και τηλεπικοινωνιών, του πολεοδομικού σχεδιασμού και του πολιτισμού, με χρήση state-of-the-art τεχνολογιών, όπως Βig Data Analytics, Machine Learning κ.λπ.

• Ανάπτυξη ειδικών στατιστικών εργαλείων και μεθόδων συλλογής και αξιολόγησης δεδομένων τύπου smart statistics από φορετές συσκευές (wearables) και το IoT, για την παροχή στατιστικών.

• Στοχευμένη σύνδεση της έρευνας με την εκπαίδευση σε τομείς όπου υπάρχει κρίσιμη μάζα ερευνητικού δυναμικού.

• Δικτύωση και συνεργασία κοινών ερευνητικών ομάδων, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση του στατιστικού απορρήτου.

• Από κοινού διοργάνωση ημερίδων/συνεδρίων, που ως στόχο θα έχουν τη διάχυση της γνώσης στην ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και σε διάφορους κοινωνικούς φορείς.

• Ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας, η οποία θα διευκολύνει και θα προαγάγει την έρευνα.

• Ενίσχυση της θεωρητικής και πρακτικής άσκησης των φοιτητών και του εκπαιδευτικού προσωπικού.