Σε συνέχεια της ανακοίνωσης της δυνητικής επιχειρηματικής αγοράς για το 5G στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του περσινού roadshow της εταιρείας, η Ericsson ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της επέκτασης της συγκεκριμένης μελέτης για την Ελλάδα.

Μέσα από μια διεξοδική ανάλυση περισσότερων των 200 περιπτώσεων χρήσης 5G στους δέκα διαφορετικούς κλάδους υπό μελέτη, εντοπίστηκαν εννέα διαφορετικά clusters περιπτώσεων χρήσης, τα οποία μπορούν να υλοποιηθούν από τους παρόχους οριζόντια, καλύπτοντας δηλαδή περισσότερους από έναν κλάδους, δημιουργώντας έτσι οικονομίες κλίμακας για τις σημαντικές επενδύσεις που απαιτούνται, βελτιώνοντας έτσι το business case υλοποίησης του 5G για βιομηχανική χρήση και ψηφιοποίηση των κλάδων.

Τα συγκεκριμένα clusters αναλύθηκαν κατόπιν ως προς τη δυσκολία υλοποίησής τους και τη δυσκολία της διάθεσής τους στην αγορά. Σύμφωνα με αυτήν την μελέτη, τα clusters της αυτοματοποίησης σε πραγματικό χρόνο (Real-Time Automation) και των ενισχυμένων υπηρεσίων κινούμενης εικόνας (video) (Enhanced Video Services), ακολουθούμενα από το cluster υπηρεσιών παρακολούθησης & ιχνηλάτησης (Monitoring & Tracking), είναι εκείνα που αναμένεται να έχουν τη μεγαλύτερη συνεισφορά στα δυνητικά έσοδα των παρόχων από υπηρεσίες 5G στην Ελλάδα.

Σημειώνεται πως οι συνεργασίες αποτελούν το κλειδί της ανάπτυξης των νέων περιπτώσεων χρήσης και των επιχειρηματικών μοντέλων του 5G και η Ericsson κατέχει ηγετική θέση στην ανάπτυξη και υλοποίηση του 5G. Η Ericsson στην Ελλάδα επιχειρεί ήδη από το 1979 και έχει ήδη καταγράψει πολλές πρωτιές και καινοτομίες, από την πραγματοποίηση της πρώτης κλήσης κινητών επικοινωνιών στη χώρα και την υλοποίηση των δύο πρώτων δικτύων, μέχρι τις πρώτες έξυπνες πόλεις και την πρώτη περίπτωση βιομηχανικής χρήσης ΙοΤ καθ’ οδόν προς το 5G.