Η Inform Ρουμανίας (θυγατρική της Inform Ελλάδος) προχώρησε στη σύναψη συμφωνίας για τη απόκτηση business unit (Business Transfer Agreement - BTA) της Star Storage, αρχής γενομένης από την 1η Απριλίου 2019.

Η επιχειρηματική δραστηριότητα της Sτar Storage, που μεταβιβάζεται, αφορά τη ψηφιακή εκτύπωση και τη διανομή λογαριασμών για τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, εταιρείες τηλεπικοινωνιών κ.λπ. Η συναλλαγή περιλαμβάνει τη μεταβίβαση συμβάσεων πελατών, τεχνογνωσίας, εργαζομένων και εξοπλισμού που εξυπηρετεί αυτή την εν λόγω δραστηριότητα. Το τίμημα της εξαγοράς για τη μεταβίβαση της επιχειρηματικής δραστηριότητας ανέρχεται σε 2,5 εκατ. ευρώ. Η δραστηριότητα αυτή αναμένεται να συνεισφέρει στον Όμιλο κύκλο εργασιών της τάξης περίπου των 4 εκατ. ευρώ σε ετησιοποιημένη βάση.