Η ελληνική εταιρεία Microbase αναδείχθηκε μετά από διαγωνισμό ανάδοχος του έργου «Υλοποίηση συστήματος τηλεφωνίας ΕΛΤΑ μέσω διαδικτύου (VoIP)».

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την υποστήριξη υποδομής SIP υπηρεσιών για τις ανάγκες επικοινωνίας των ΕΛΤΑ και ειδικότερα την υλοποίηση συστήματος τηλεφωνίας μέσω διαδικτύου (VοIP) το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες του οργανισμού ανά την Ελλάδα, παρέχοντας μέσω κεντρικής υποδομής, υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου, τόσο για τις κεντρικές υπηρεσίες, όσο και για τα απομακρυσμένα σημεία (υποκαταστήματα του οργανισμού). Ο κύριος στόχος του έργου αυτού είναι η μείωση των τηλεπικοινωνιακών τελών και της συντήρησης των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, η τηλεπικοινωνιακή ενοποίηση όλων των υποκαταστημάτων και των κεντρικών υποδομών μέσω μιας νέας κεντρικής τηλεπικοινωνιακής υποδομής (κεντρικοποίηση των υπηρεσιών), ο καλύτερος έλεγχος της υποδομής και των παρεχόμενων υπηρεσιών αυτής, η αύξηση της συνεργατικότητας και παραγωγικότητας των εργαζομένων μέσω συνεργατικών ευκολιών, η ανάπτυξη προηγμένων υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου με απώτερο στόχο την κατάργηση του υφιστάμενου τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και των υποδομών των υποκαταστημάτων σε σχέση με την διασύνδεσή τους με τα κεντρικά.