Η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) ΑΕ υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με την Altec Integration για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη Νέων Υποσυστημάτων στο e-ΠΔΕ».

Αντικείμενο του έργου είναι η υλοποίηση νέων υποσυστημάτων στο πληροφοριακό σύστημα e-ΠΔΕ της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων (ΔΔΕ), μέσω του οποίου γίνεται η καταχώρηση, παρακολούθηση και πληρωμή όλων των έργων που εντάσσονται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη και επέκταση του e-ΠΔΕ με τα απαραίτητα υποσυστήματα που απαιτούνται, προκειμένου αυτό να συμμορφωθεί με την προκύπτουσα νέα νομοθεσία, καθώς και να υλοποιηθούν δράσεις και διασυνδέσεις που είναι απαραίτητες για την ορθή λειτουργία και διαλειτουργικότητά του. Το συμβατικό τίμημα για την εκτέλεση του έργου από τον ανάδοχο, ανέρχεται στο ποσό των 158.700 ευρώ (πλέον ΦΠΑ).